وفا با بی وفایان بی وفایی است با خدا

و بی وفایی با بی وفا

وفابود نزد خداتوسط : شهید گمنام در 15:12 نظرات