نگهداشتن دیــــــــن و ایمان در آخرالزمــــــــان مثل نگهداشتن 

ذغال گداخته در کـــــــــف دست است...


کانون فرهنگی حبل المتین

http://www.aypara.ir


طبقه بندی : مذهبیجنگ فرهنگی
توسط : (مدیریت سایت) در 22:34 نظرات